"Budujemy wolontariat spółdzielczy"

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2019

lista Krótka charakterystyka projektu

Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion z Wrocławia w okresie od lipca do grudnia 2019 realizuje projekt „Budujemy wolontariat spółdzielczy” dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2019, Priorytet 2 - Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, w tym wolontariat osób starszych.

Nasze przedsięwzięcie projektowe skierowane jest do osób starszych, które przekroczyły wiek 60-ciu lat i kończą swoją aktywność zawodową lub są już nieaktywne zawodowo, mieszkające na terenie województwa dolnośląskiego. Osób, które pragną zaangażować się w bezinteresowną, wolontariacką działalność społeczną na rzecz członków spółdzielni socjalnych funkcjonujących na obszarze całego kraju. Merytoryczne wsparcie wolontariuszy seniorów skierowane do spółdzielni socjalnych - podmiotów gospodarki społecznej - to lepsza efektywność działań gospodarczych i statutowych, co skutkować może w przyszłości wzrostem wartości gospodarczej służącej potrzebom społecznym oraz korygowaniem nierówności na rynku pracy. Warto wykorzystać praktyczną wiedzę tych osób. Z korzyścią dla obu stron. W ramach projektu przeprowadzimy Spółdzielcze Spotkania Integracyjne o charakterze warsztatowo-doradczym dla grup składających się z wolontariuszy-seniorów oraz osób reprezentujących spółdzielnie socjalne, obejmujące warsztaty informacyjno-szkoleniowe (zagadnienia statutowe i ekonomiczno-księgowe, istniejące zagrożenia i sposoby ich eliminacji), panele otwartej dyskusji i wymiany poglądów na w/w tematy.

Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion